محل تبلیغات شما

شرایط ثبت نام آزمون کاردانی نظام جدید فنی حرفه ای 98

شرایط ثبت نام آزمون کاردانی نظام جدید فنی حرفه ای 98

ﺑﻴﺴﺖ و چهارمین دوره ﭘﺬﻳﺮش ﻛـﺎرداﻧﻲ ﻧﻈـﺎم ﺟﺪﻳـﺪ داﻧﺸـﮕﺎه ﻓﻨـﻲ و ﺣﺮﻓـﻪ ای و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ  ـ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ درسال 1398 اساس ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺮﺑـﻮط و ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﻧﺘﺨـﺎب  ﺷﺎﻳﺴـﺘﻪ  ﺗـﺮﻳﻦ اﻓـﺮاد، ﺗﻮزﻳـﻊ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن دررﺷﺘﻪ ﻫﺎی  ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ  ﻣﻮرد ﻛﺸﻮر، ﻧﻴﺎزاﻳﺠﺎد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮای ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﺪاﻳﺖ داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﻪ ، رﺷﺘﻪ  ﻫـﺎی ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ و ﺗﺨﺼـﻴﺺ  اﻣﻜﺎﻧﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﺴﺘﻌﺪ و با بهره گیری از تجارب ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮﮔﺰار می ﮔﺮدد.

ﺷﺮاﻳﻂ و ضوابط

ﺛﺒﺖ ﻧﺎم کاردانی نظام جدید فنی حرفه ای 98 واﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﺑـﺮای ﺷـﺮﻛﺖ در ﮔـﺰﻳﻨﺶ رﺷﺘﻪ ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﻨﻲ و حرفه ای وداﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ برای سال 98-99 به شرح زیر می باشد.

ثبت نام کاردانی نظام جدید فنی حرفه ای 98

شرایط ثبت نام دوره های کاردانی نظام جدید فنی حرفه ای98

براساس مصوبه دهمین جلسه 30/11/96 پذیرش دانشجو در تمامی رشته ها دوره های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی حرفه ای موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی سال 1398 صرف براساس سوابق تحصیلی (معدل کل دیپلم) صورت خواهد گرفت و برای هیچ کدام از رشته های امتحانی آزمون برگزار نخواهد شد.

دارا بودن گواهینامه پایان تحصیلات دوره متوسطه نظام جدید در یکی از رشته های فنی حرفه ای و کاردانش و یا دیپلم نظام قدیم فنی حرفه ای

کدرشته ها باید متناسب با دوره و نیمسال مورد نظر باشد.

افرادی که دارای مدرک پیش دانشگاهی و یا دیپلم نظام جدید متوسطه نظری باشند اعم از رشته های علوم تجربی ریاضی و یا علوم انسانی و یا اینکه مدرک کاردانی و یا بالاتر را دارا باشند مجوز شرکت در این دوره را نخواهند داشت.

در صورتی که رشته قبولی پذیرفته شده برای نیمسال اول 98 باشد باید تا پایان 31/06/98 فارغ التحصیل شده باشند در غیر این صورت ثبت نام انجام نخواهد شد.

ثبت نام کاردانی نظام جدید فنی حرفه ای 98 را به مشاوران تحصیلی درخت دانش بسپارید.

تماس از طریق تلفن ثابت با شماره 9099072943

شرایط مورد نیاز نظام وظیفه برای ثبت نام در دوره کاردانی نظام جدید فنی حرفه ای 98

داوطلبان مرد لازم است که به هنگام پذیرش در دانشگاه یکی از شرایط زیر را از لحاظ مشمولیت و مقررات نظام وظیفه دارا باشند در غیر این صورت ثبت نام انجام نخواهد شد.

 • داشتن کارت پایان خدمت
 • داشتن کارت معافیت دائم هوشمند
 • متولدین سال 47 و قبل از ان به شرط اینکه تغییر سن نداده باشند.
 • مشمولان دارای برگ معافیت موقت هوشمند بدون غیبت در مدت اعتبار آن
 • دانش آموزان سال آخر دوره متوسطه به صورت حضوری و بدون وقفه تحصیلی مشغول به تحصیل بوده
 • و .

نکات مهم درباب موضوع ثبت نام کاردانی دوره های نظام جدید فنی حرفه ای 98

داوطلبانی که در دوره روزانه آموزن سال 97 مورد پذیرش قرار گرفته و ثبت نام نموده و یا نموده اند اجازه پذیرش در این مرحله را ندارند.

دانشجویان دوره دوم نوبت شبانه و دوره غیرانتفاعی در صورتی که منعی از نظر نظام وظیفه نداشته باشند می توانند بدون انصراف از دانشگاه هم ثبت نام نمایند.

دانشجویان انصرافی  یا اخراجی در صورتی که منعی برای نظام وظیفه نداشته باشند می توانند ثبت نام خود را انجام دهند.

شرایط و ضوابط تحصیل در دوره دوم یا شبانه دوره های کاردانی فنی حرفه ای

 • دوره دوم یا همان دوره شبانه هم از لحاظ مدرک همان دوره روزانه محسوب خواهد شد.
 • انتقالی دانشجویان از دوره دوم شبانه به روزانه امکان پذیر نخواهد بود.
 • طول دوره تحصیلی برابر ضوابط سنجش خواهد بود.
 • تسهیلات مادی برای دوره های شبانه از جمله وام های ضروری تحصیلی در نظر گرفته خواهد شد.
 • برنامه های آموزشی نوبت دوم همان برنمه هی آموزشی دوره روزانه خواهد بود.

در پذیرش دوره کاردانی نظام جدید سال 98 دانشگاه ها و موسسات اموزش غیردولتی و غیرانتفاعی در 30 رشته امتحانی به شرح زیر دانشجو پذیرش می کند که شامل رشته های:

دانشگاه های غیرانتفاعی مسولیتی بابت پرداخت وام های دانشجویی و همچنین خوابگاه، امکانات رفاهی دانشجویی ندارند.

نحوه انتخاب رشته کاردانی نظام جدید فنی حرفه ای 98

انتخاب رشته برای داوطلبان می تواند در قالب 50 رشته محل تحصیل بر رشته امتحانی باشد.

داوطلبان باید به عناوین دیپلم های مرتبط توجه نموده و با توجه به کد دیپلم های مجاز مندرج در جدول رشته ها یکی از رشته ها را انتخاب نمایند.

پذیرش ها با اولویت بومی سازی انجام خواهد شد و داوطلبان باید براساس مناطق بومی خود انتخاب رشته خود را انجام دهند.

نحوه ثبت نام کاردانی نظام جدید فنی حرفه ای 98

ثبت نام کاردانی نظام جدید فنی حرفه ای 98 در سایت سازمان سنجش به ادرس

sanjesh.org انجام خواهد شد.

پرداخت هزینه کارت 24000 هزار تومان برای ثبت نام و دریافت شناسه و رمز عبور ثبت نام اامی است.

در صورتی که داوطلبان علاوه بر دوره های روزانه وشبانه دمتقاضی ثبت نام برای دوره های غیرانتفاعی و موسسات غیر دولتی می باشند باید خرید کارت جداگانه ای انجام دهند.

آماده نمودن مدارک مورد نیاز برای ثبت نام کاردانی فنی حرفه ای 98

مدارک لازم برای ثبت نام کاردانی نظام جدید فنی حرفه ای 98

فایل اسکن شده عکس 3در4

فایل عکس باید کاملا واضح و زمینه سفید باشد.

اطلاعات دیپلم متقاضیان شامل معدل دیپلم و ریزنمرات

درصورت داشتن سهمیه هی موجود کد 12 رقمی در دسترس باشد.

شناسنامه  و کارت ملی

زمان ثبت نام کاردانی نظام جدید فنی حرفه ای 98

ثبت نام دوره کاردانی نظام جدید فنی حرفه ای سال تحصیلی 98 در تاریخ 22/08/98 تا تاریخ 28/02/98 ادامه خواهد داشت داوطلبان می توانند ثبت نام خود را بدون هیچ گونه دغدغه ای به مشاورین درخت  دانش بسپارند.ثبت نام کاردانی به کارشناسی را می توانید در لینک زیر مشاهده نمایید.

زمان ثبت نام آزمون کاردانی به کارشناسی 1398

لیست رشته های کاردانی به کارشناسی سال 1398

ثبت نام چون براساس سوابق تحصیلی،موقعیت و درجه علمی دانشگاه ها باید انجام شود پیشنهاد می کنید ثبت نام خود را به مشاوران تحصیلی درخت دانش بسپارید.

راههای ارتباطی با مشاوران تحصیلی درخت دانش شامل شماره تماس 9099072943 بدون نیاز به گرفتن کد از طریق تلفن ثابت می باشد در صورت مواجه شدن با شلوغی خطوط تلفن می توانید از تلگرام و اینستاگرام مشاوره تحصیلی درخت دانش در ارتباط باشید.

 با آرزوی موفقیت برای تمامی داوطلبان و متقاضیان دوره کاردانی نظام جدید فنی حرفه ای


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی